دانشگاه مرکز علم و آگاهی است نه محل دخالت‌ها و نقش آفرینی‌های متحجران سیاسی