انتخاب برخی آثار غیررضوی به دلیل مرعوب‌شدن از نام خالق آن است