ارزش‌های فردی یا اجتماعی/ تنهایی حاصل مدرنیته است ...