عربستان بی فایده بودن حمله را فهمید/ امیدی به مجامع جهانی نیست