طنز را باید جدی گرفت/ گریم آنچنانی و متفاوت برایم اولویت ندارد