قضیه بورسیه‌ها، تسویه حساب سیاسی و عقده گشایی فتنه گرانه است