سرداری که خود را کم تر از سرباز میدید/ علمدار ما ولایت است