اوباما : اعراب قصد رقابت هسته ای با ایران را ندارند