کاهش نیروی کار آینده روستاهای مازندران را تهدید می کند