نماینده مجلس: سلطه طلبی آمریکا مانع اصلی در مذاکرات هسته ای است