هواپیمای امدادرسانی ایران به یمن در جیبوتی فرود می آید