پاداش ویژه وزارت علوم به مدال آوران یونیورسیاد دانشجویان جهان