حضرت عباس(ع) شخصیتی از جنس بصیرت نافذ و ایمانى استوار