برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، مواد فروشان و سارقان از اولویت های ناجا است