خواننده جوان به خاطر دزدیدن یک گیتار، دوستش را کشت!