زیرساختهای مخابراتی جم از قافله توسعه عقب ماند/روستاهای بدون تلفن