تقلیل «175 شهید غواص» به «سرباز رایان»، روضه‌خوانی در غیاب آرمان