جدال فینال اولی‌ها و با تجربه‌ها برای تصاحب جام قهرمانی