آمریکا، کانادا و انگلیس نشست ان‎پی‎تی را به شکست کشاندند