شیردوشان آئینی برای شکرگزاری/ دیباج دامغان میزبان جشنواره امامدر