بازدید نماینده بویراحمد و دنا از خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج