موافقان و مخالفان سود بانکی در برنامه مناظره تلویزیونی چه گفتند؟