شناسایی ۲۴ آسیب مساجد در کارگروه توسعه مساجد شورای عالی انقلاب فرهنگی