نماینده عراقی: جنایت اسپایکر قبل از حضور داعش صورت گرفت