دیدار استاندار کرمان با جانبازان و بیماران بیمارستان نوریه