لزوم نگاه ویژه به مناطق کمتر برخوردار در حذف یارانه بگیرها