اقدامات فرهنگی ما نتیجه بخش و ملموس نیست/ امروز زمان هنروری است نه سخنوری