انتقال مراکز آموزش علوم پزشکی به گنبدکاووس ضروری است