بانک‌ها اجازه‌ی سرمایه‌گذاری در سینما را دارند یا خیر؟