سیمای مرکز آبادان بر روی فرستنده های ماهواره ای قرار گرفت