متهم اصلی اتفاقات جنجالی در تبریز: به من در اصفهان می گویند استاد جنگ روانی