حجی زواره:قهرمانی درمسابقات روسیه شایستگی تکواندوکاران ایران را به دنیا نشان داد