دور جدید مذاکرات کوبا- آمریکا بدون حصول توافقنامه پایان یافت