ابوعامر النجدی تروریستی که مسجد شیعیان قطیف را ...