اسلام دین نشاط است / در جشنواره مشک و ملار هیچ فساد و لهو و لعبی نبوده است