خرج ماهانه یک خانوار ۴ نفره به بالای ۳ میلیون تومان رسید