کدام تیم از گل به خودی های فصل بیشترین سود را برد؟!/ پای تیم قرمز در میان است