مهمترین ورزشگاه لندن با یادگار جنگ روی هوا می رود؟