طلوع خورشید فضل و ادب/ مقام عباس(ع) در منظومه امامت از زبان آقا رضی شیرازی