اوباما: حتی اگر به توافق هم برسیم، باز هم با ایران کار داریم