گسترش یافتن معظلات زیست محیطی با پیشرفت فناوری بشر