قهرمانی در مسابقات روسیه شایستگی تکواندوکاران ایران را به دنیا نشان داد