۶۰ درصد واحدهای صنعتی استان اصفهان کاملا تعطیل هستند