عربستان بی فایده بودن حمله را فهمیده / امیدی به مجامع جهانی نیست