موزه های خصوصی مشارکت مردم درنگهداری میراث فرهنگی راافزایش می دهد