برنامه‌های روز جانباز در کهگیلویه و بویراحمد تشریح شد