شیوه های آموزش و تبلیغ قرآن بازنگری شود/سمن ها در حوزه قرآن فعال شوند