آغاز ماراتن مهرام و دانشگاه برای برای قهرمانی در بسکتبال