700 هکتار از اراضی شبکه آبرسانی دشت لیشتر آماده واگذاری به مردم است