سهیم بودن در خاطرات مردم مهم ترین هدف من است/تا قبل از انتشار آلبوم جدید در تهران کنسرت ندارم